Splošni pogoji

Splošni pogoji

 1. Pogoji uporabe

  Spletni sistem MojGozdar.si je javno dostopen. Njegova uporaba je brezplačna. Ob uporabi vse uporabnike zavezujejo splošni pogoji s katerimi so seznanjeni ob včlanitvi, ki je prav tako brezplačna.

 2. Vrsta uporabnikov

  Gozdarski inštitut Slovenije skrbi za glavni razvoj v sodelovanju s podpornimi inštitucijami. Gozdarski inštitut Slovenije je hkrati glavni skrbnik spletnega sistema MojGozdar.si (v nadaljevanju SKRBNIK).

  Spletni sistem je namenjen vsem obiskovalcem medmrežja (v nadaljevanju GOST). Gost lahko z enkratnim vpisom v spletni sistem MojGozdar.si prek elektronske pošte postane najemnik gozdarskih storitev (v nadaljevanju UPORABNIK). Uporabnik ima pravico do dostopanja profila izvajalcev in z njim povezanih podatkov. Uporabnik lahko tudi pošilja povpraševanja za posamezne gozdarske storitve različnim izvajalcem, ki so se predhodno že včlanili v spletni sistem MojGozdar.si. Uporabniki so lastniki gozdov ali upravljavci gozdov in drugih z drevjem poraslih površin, ki želijo prek spletnega sistema MojGozdar.si pridobiti ponudbo za izbrane storitve. Ob registraciji v spletni sistem MojGozdar.si kot uporabnik pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Če želi uporabnik svoj naslov elektronske pošte ali geslo zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na gteinfo@gozdis.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte.

  Spletni sistem je namenjan uporabi ponudnikov gozdarskih storitev (v nadeljavnju IZVAJALCI). To so registrirani pravni subjekti - izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane minimalne pogoje po »Pravilniku o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih«. Dolžnost izvajalcev je, da morajo preden prvič začnejo izvajati dela v gozdovih za katera so pridobili dovoljenje, pristojni gozdarski inšpekciji priložiti dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev in dokazila, potrebna za izvajanje del po predpisih, ki urejajo varnost in zdravje pri delu za delavce, delovno opremo in osebno varovalno opremo. Gozdarska inšpekcija na podlagi predloženih dokazil izvajalcev redno dopolnjuje seznam izvajalcev del v gozdovih, ki izpolnjujejo minimalne pogoje ter seznam izvajalcev del, ki jim je bilo z odločbo prepovedano opravljati dejavnost.

  Poleg naštetih so med izvajalci tudi pravni subjekti, ki nudijo storitve izdelave sekancev, prevoz lesa in gozdno gradbeništvo. Ti so v spletni sistem MojGozdar.si vnešeni s strani SKRBNIKA. Vsi ostali pravni subjekti, ki poleg omenjenih želijo biti navedeni na spletnem sistemu MojGozdar.si morajo zahtevek za to poslati na gteinfo@gozdis.si

 3. Storitve

  Spletni sistem MojGozdar.si nudi uporabnikom pošiljanje povpraševanj za naslednje storitve:

  • Sečnja z motorno žago;
  • Spravilo s traktorjem;
  • Gojitvena dela;
  • Strojna sečnja;
  • Spravilo z gozdarsko žičnico;
  • Izdelavo sekancev oz. ponujanje storitev sekalnika;
  • Gozdno gradbeništvo.
 4. Pogoji za vključitev izvajalcev

  Pogoj za sodelovanje pravnih subjektov v spletnem sistemu MojGozdar je osnovni spletni profil izvajalca, ki ga na pobudo pravnega subjekta ustvari skrbnik. Pogoji, ki so obvezni:

  • za storitve sečnja z motorno žago, spravilo s traktorjem, gojitvena dela, strojna sečnja in žičniško spravilo so, da je izvajalec pravna oseba, (s.p., d.o.o., d.d., d.n.o. ali dopolnilna dejavnost na kmetiji) in je pred začetkom del pristojni gozdarski inšpekciji priložil dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev in dokazila, potrebna za izvajanje del po predpisih, ki urejajo varnost in zdravje pri delu za delavce, delovno opremo in osebno varovalno opremo.
  • Za storitve izdelave sekancev, prevoza lesa in gozdnega gradbeništva, da je izvajalec pravna oseba, (s.p., d.o.o., d.d., d.n.o. ali dopolnilna dejavnost na kmetiji) in je poslal zahtevek za objavo skrbniku. Skrbnik preveri verodostojnost navedenih podatkov in si pridržuje pravico, da izvajalcev ne uvrsti na seznam. 

  Vsi izvajalci, ki želijo prejemati povpraševanja morajo navesti veljaven elektronski poštni naslov in delujočo mobilno telefonsko številko. 

 5. Ocena izvajalca

  Sistem MojGozdar predvideva tristopenjsko ocenjevanje izvajalcev:

  1.stopnja - ocena pravno-formalne ustreznosti, kjer so izvajalci preverjeni po podatkovnih bazah AJPES, FURS in Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo .

  2.stopnja - Strokovna ocena ustreznosti izvajalca za opravljanje gozdarskih storitev na podlagi neodvisne presoje gozdarskih strokovnjakov.

  3.stopnja - Ocena zadovoljstva z opravljeno storitvijo s strani uporabnikov storitve za posameznega izvajalca.

  1. stopnja - OCENA USTREZNOSTI PO PRINCIPU SEMAFORJA:

            Zelena luč:zeleno luči majo izvajalci del v gozdovih, ki so ob inšpekcijskem pregledu ustrezali predpisanim pogojem, niso davčni neplačniki in so po podatkih poslovnega registra aktivni.

            Rumena luč: rumeno luč imajo podjetja pri katerih Gozdarska inšpekcija ni preverila izpolnjevanja predpisanih pogojev (to so npr. podjetja, ki izdelujejo le sekance)

            Rdeča luč: rdeča luč opozarja, da je bilo izvajalcu z odločbo prepovedano opravljati vsaj eno od registriranih dejavnosti v gozdu (dejavnost za katero ima prepoved je posebej označena) ali je davčni neplačnik ali je po podatkih poslovnega registra neaktivni subjekt.

  2. stopnja – Metodologija za določanje strokovne ocene ustreznosti je trenutno še v razvoju in testiranju.

  3. stopnja – Ocena zadovoljstva uporabnikov

  Mnenja, ocene in priporočila, ki jih uporabniki napišejo, so del funkcionalnosti spletnega sistema MojGozdar.si, in so namenjeni skupnosti vseh uporabnikov. Samo uporabniki lahko objavijo oceno. Spletni sistem MojGozdar.si dopušča, da oceno poda katerikoli uporabnik, ki dokaže sodelovanje z izbranim izvajalcem (npr. priloži sliko pogodbe ali računa). Spletni sistem MojGozdar.si pred končno objavo oceno pregleda. Spletni sistem MojGozdar.si si pridržuje pravico, da ne objavi komentarjev, ki se bodo kakorkoli izkazali kot žaljivi, neprimerni ali po oceni skrbnika ne nudijo nobene koristi drugim uporabnikom. Spletni sistem MojGozdar.si ni odgovoren za vsebino, ki jo objavijo uporabniki spletnega sistema, in se odveže od take odgovornosti.

  Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter, da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na spletni sistem MojGozdar.si.

 6. Oddaja povpraševanja (za uporabnike)

  Oddaja povpraševanja je omogočena samo uporabnikom. Uporabnikom priporočamo, da ob včlanitvi navedejo tudi kontaktno telefonsko številko na podlagi katere lahko skrbnik uporabnika pozove, da dopolni podatke v povpraševanju. 

  Če skrbnik glede na pretekle izkušnje ugotovi, da uporabnik krši veljavne splošne pogoje spletnega sistema MojGozdar.si, se lahko prostovoljno odloči, da povpraševanje prekliče in uporabniku onemogoči nadaljnje oddajanje povpraševanj.

  Skrbnik ne odgovarja ali jamči odziva izvajalcev ali oddane ponudbe. Uporabnik je dolžan sam navezati stik z izvajalcem.

  Ob zaključku naročila (po izvedbi storitve) lahko uporabnik poda oceno za izvajalca, v primeru, da izkaže sodelovanje, tako da naloži sliko pogodbe ali računa.

  Posredovanja kontaktov izvajalcem tretjim osebam ali posredovanja drugim tretjim osebam skrbnik izrecno ne dovoljuje. V primeru, da sumi, da bo uporabnik zlorabljal povpraševanja, lahko ta brez opozorila ali utemeljitve uporabniku prepreči uporabo spletnega sistema MojGozdar.si.

  Povpraševanja in ponudbe so nezavezujoče ter skrbnik ne more vplivati na odločitev posameznika. Za določitev pogojev se uporabnikom svetuje, da z izvajalcem sklenejo pogodbo. Za pripravo osnutka pogodbe z izbranim izvajalcev storitev je kot del spletnega sistema MojGozdar.si na voljo orodje za pripravo pogodbe, ki je dostopno na povezavi: https://www.mojgozdar.si/pogodbe/

 7. Profil izvajalca

  Razširjen profil izvajalcev je spletno mesto namenjeno oglaševanju ali lastni promociji izvajalcev. Brezplačno registrirani izvajalci imajo možnost dostopa do urejanja lastnega profila. Izvajalci, ki nimajo omogočenega dostopa do profila ali so pozabili geslo se lahko registirajo preko spletnega informacijskega sistema MojGozdar.si ali se obrnejo neposredno na skrbnika prek naslova elektronske pošte gteinfo@gozdis.si 

 8. Prejem povpraševanja in oddaja ponudbe (za izvajalce)

  Uporaba spletnega sistema MojGozdar.si je za izvajalce brezplačna. Izvajalec lahko prejme neomejeno število povpraševanj. Za storitve, za katere je bilo izvajalcu z odločbo prepovedano opravljati dela v gozdovih izvajalec ne more prejemati povpraševanj in posredovati ponudbe. 

  Prejem povpraševanja in oddaja ponudbe je omogočena izvajalcem, za katere je spletni sistem MojGozdar.si pridobil veljavno telefonsko številko in naslov elektronske pošte ter so sprejeli avtomatsko povabilo za včlanitev v spletni sistem MojGozdar.si. 

  Povpraševanje uporabnika je nezavezujoče. Skrbnik ne mora vplivati na odločitev uporabnika o izvedbi projekta. V primeru, da skrbnik ugotovi, da je uporabnik kršil pogoje uporabe ali drugače zlorabljal spletni sistem MojGozdar.si, ali manipuliral z izvajalci ali jih drugače oškodoval, o tem obvesti izvajalca in uporabniku prepreči dostop do spletnega sistema MojGozdar.si.

 9. Onemogočenje pridobivanja povpraševanj

  Izvajalec lahko izključi funkcijo pridobivanja povpraševanj za določeno obdobje ali do preklica.

  Skrbnik si jemlje pravico za onemogočenje pridobivanja povpraševanj za izvajalca v primeru, da niso izpolnjeni osnovni pogoji določeni v »Splošnih pogojih«. Skrbnik o onemogočenju izvajalca obvesti na naslov elektronske pošte v roku treh dni od onemogočenja. Skrbnik si pridružuje pravico do spremembe kriterijev za izključitev izvajalcev iz pridobivanja povpraševanj.

 10. Uporaba in zloraba

  Kakršnakoli uporaba spletnega sistema MojGozdar.si, ki bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali škodila spletnemu sistemu, tehnični opremi ali Gozdarskemu inštitutu Slovenije ni dovoljena. Skrbnik si pridržuje pravico, da nemudoma odstraniti s seznama uporabnike, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem sistemu MojGozdar.si.

  V primeru ponavljajočih kršitev iste pravne osebe ali zasebnika, ki bi Gozdarskemu inštitutu Slovenije povzročala poslovno škodo, si Gozdarski inštitut Slovenije pridružuje pravico do sprožitve pravnega spora.

 11. Varnost

  Spletni sistem MojGozdar.si uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. Spletni sistem MojGozdar.si v te namene uporablja SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

 12. Spoštujemo vašo zasebnost

  Skrbnik spletnega sistema MojGozdar.si se zavezuje, da bo ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). V primeru, da nam na strani ponudite katerikoli osebni podatek, bomo spoštovali vašo zasebnost. Naša politika glede varovanja podatkov je naslednja:

  • Uporabnikom vedno natančno povemo, kako bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce na spletni strani. Vsi ti podatki pa nikoli niso dostopni tretjim osebam, razen v primeru, ko jih tretji osebi želi posredovati uporabnik sam.
  • Podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba.
 13. Varstvo podatkov

  Gozdarski inštitut Slovenije se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletne strani www.mojgozdar.si ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

 14. Izjava skrbnika posamezniku o obdelavi osebnih podatkov

  V naši družbi se zavedamo vrednosti vaših osebnih podatkov, zato se vsak dan trudimo, da bi lahko zagotovili ustrezno obdelavo vaših osebnih podatkov. Izjava skrbnika posamezniku o obdelavi osebnih podatkov vas obvešča o vseh novostih in pomembnostih na področju varstva vaših osebnih podatkov. 

  Prosimo vas, da pred podajo privolitve v obdelavo osebnih podatkov naslednjo izjavo skrbno preberete. Zagotavljamo vam, da bodo vaši osebni podatki obdelovani v skladu z najnovejšimi standardi in zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.

 15. Kaj so osebni podatki

  Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, ne glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

  Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa...

  Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah...

 16. Kako ter za koliko časa bomo vaše osebne podatke hranili?

  Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov.

  Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica vašega soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

  Vse zbirke osebnih podatkov bomo skrbno varovali z najnovejšimi tehničnimi varnostnimi sredstvi. 

 17. Obdelava in uporaba vaših osebnih podatkov

  Vaše osebne podatke v skladu z Uredbo lahko podjetje upravlja, zbira in obdeluje le:

  • na podlagi vašega izrecnega pisnega ali elektronskega soglasja
  • če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo
  • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).
 18. Za katere namene obdelujemo osebne podatke

  Vaše osebne podatke za katere je potrebno vaše izrecno in pisno soglasje, podjetje upravlja, zbira in obdeluje zgolj v okviru namenov, za katere so nam bili podatki posredovani.

  Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja, ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.

 19. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

  Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov s katerimi ste soglašali.

  Pravico imate preklicati dano soglasje na podlagi izjave za preklic soglasja za obdelovanje osebnih podatkov, ki se nahaja na koncu teh informacij.

  Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na naš naslov ali na elektronski naslov dostopen na naši spletni strani.

  V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo družba vse zbrane osebne podatke, izbrisala ter jih takoj prenehala obdelovati.

 20. Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

  Nova uredba vam prinaša številne pravice na področju varstva osebnih podatkov, ki so:

  • Pravica do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov

  Od skrbnika imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

  Od skrbnika imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami.

  Skrbnik vas mora v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

  • Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

  Od skrbnika imate pravico zahtevati, da skrbnik omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

  • Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

  Od skrbnika imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

  Od skrbnika imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu skrbniku.

  • Pravica do ugovora

  Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo skrbnik vaše osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

  Vse pravice lahko zahtevate s pisno zahtevo skrbniku. Zahtevo pošljete po pošti na naš naslov ali na elektronski naslov dostopen na naši spletni strani.

  • Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

  Od skrbnika imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in v zvezi s tem naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

  • Kršitev varstva osebnih podatkov

  V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

  V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

  • Pravica do pritožbe

  Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper skrbnika vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

 21. Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

  Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

 22. Uporaba orodij za kalkulacije stroškov

  Spletni sistem MojGozdar.si v sodelovanju s spletnim informacijskim portalom WoodChainManager (http://wcm.gozdis.si) uporabnikom in gostom omogoča možnost informativnega izračuna stroškov določenih storitev. Orodja WoodChainManager so razvili raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije na Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko. Orodja so bila razvita s podporo evropskega teritorialnega sodelovanja. Evropska komisija ali avtorji orodij niso odgovorni za nobeno morebitno uporabo informacij, objavljenih v sklopu aplikacij WoodChainManager. Izračuni so informativne narave, avtorji orodij ne odgovarjajo za točnost izračunov in za morebitno nastalo materialno ali moralno škodo.

 23. Izključitev odgovornosti

  Spletna stran www.mojgozdar.si je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje Gozdarski inštitut Slovenije ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletni strani se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti te spletne strani. 

  V primeru sklicevanja ali povezovanja te spletne strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje Gozdarski inštitut Slovenije ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

 24. Sprememba splošnih pogojev

  Skrbnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev. O spremembah bo vnaprej obvestil uporabnike in izvajalce na naslov elektronske pošte, vsaj tri dni predno stopijo v veljavo. Veljavni pogoji bodo vedno enostavno dostopni na spletnem sistemu MojGozdar.si.

 25. Avtorske pravice

  © Avtorske pravice (MojGozdar.si - Gozdarski inštitut Slovenije) 2017. Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebuje spletna stran www.mojgozdar.si, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletne strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja Gozdarski inštitut Slovenije, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

 26. Pristojnost za spore

  Vse zlorabe nemudoma sporočite skrbniku strani. Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Ljubljani. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega sistema MojGozdar.si, teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Morebitne nastale spore iz te pogodbe bodo vpletene stranke reševale sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

V Ljubljani, 24.5.2018