O nas

V zadnjih letih beležimo izrazito povečanje števila izvajalcev del v gozdarstvu kar predstavlja večjo konkurenco na trgu a hkrati terja tudi razmislek o objektivni presoji kakovosti izvajalcev. Celostnega sistema objektivne presoje kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu pa v Sloveniji nimamo. Pri trajnostnem gospodarjenju z gozdovi veliko število izvajalcev gozdarskih del ne sme biti edino gonilo za povečevanje konkurenčnosti sektorja. V tujini se merilo najnižje cene storitev vse bolj pogosto sooča z vprašanji kakovosti izvedbe del, pri čemer se med merila kakovosti uvrščajo tako okoljski, socialni kot tudi poslovni vidiki odnosa med naročnikom in izvajalcem del.

S projektom želimo prispevati k povečanju konkurenčnosti slovenskega gozdarskega sektorja z razvojem in implementacijo preglednega sistema ocenjevanja kakovosti izvajalcev gozdarskih del. Po vzoru uveljavljenih spletnih platform za povezovanje ponudnikov in naročnikov storitev v gospodarstvu in turizmu ter z upoštevanjem posebnosti poslovnih procesov v gozdarstvu bomo razvili pregleden in objektiven spletni informacijski sistem za presojo ustreznosti izvajalcev del, ki v Sloveniji opravljajo eno ali več gozdarskih storitev.

Vizija

Glavni cilj projekta je povečanje konkurenčnosti gozdarskega sektorja z razvojem sistema ocenjevanja kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu. Do cilja bomo prišli s posameznimi rezultati delovnih sklopov in sicer na podlagi predlagane metodologije za ocenjevanje in rangiranje kakovosti izvajalcev gozdarskih del. Vzpostavljen bo sistem ocenjevanja kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu, kateri bo omogočal izbor najprimernejšega izvajalca (glede na oceno izvajalca). Glavna dodana vrednost projekta je spletna platforma oz. informacijski sistem, kateri bo predstavljal stično točko vseh vključenih deležnikov. Deležniki bodo pozvani k aktivnemu vključevanju pri razvoju sistema.

S predlaganim projektom želimo prispevati k doseganju naslednjih strateških ciljev ciljnega raziskovalnega programa:

 • Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva.
 • Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom povezanih javnih dobrin.

Podrobni cilji so:

 • Enostaven, pregleden in objektiven postopek za presojo ustreznosti izvajalcev del, ki v Sloveniji opravljajo eno ali več gozdarskih storitev
 • Metode ocenjevanja kakovosti izvajalcev gozdarskih del
 • Spletni portal oz. spletni informacijski sistem, ki bo omogočal povezovanje vseh deležnikov gozdno­lesne verige (od ponudnikov gozdarskih storitev (gozdarska podjetja), uporabnikov storitev (lastniki gozdov, upravitelji gozdov), do skrbnikov osnovnih (primarnih) virov podatkov o poslovnih subjektih)

Glavni produkt projekta je metodologija za ocenjevanje kakovosti izvajalcev gozdnih del, ki bo na voljo javnosti kot spletna programska oprema za sistemske rešitve na področju gozdarskih storitev.

struktura-projekta-mojgozdar-ozja

Struktura projekta

Projekt je zgrajen iz petih med seboj tesno povezanih delovnih sklopov (DS). Delovni sklopi si sledijo od razvoja metod ocenjevanja in rangiranja izvajalcev gozdarskih del, do razvoja spletnega informacijskega sistema (DS3), njegovega testiranja in nadaljnjega razvoja (DS4), do promocije in predstavitve strokovni javnosti (DS5). Delovni sklopi projekta so:

 • Delovni sklop 1: Koordinacija
 • Delovni sklop 2: Razvoj metod ocenjevanja in rangiranja izvajalcev gozdarski del
 • Delovni sklop 3: Razvoj spletnega informacijskega sistema
 • Delovni sklop 4: Testiranje in povratne informacije
 • Delovni sklop 5: Prenos znanja in komunikacija z javnostmiO ideji ocenjevanja kakovosti gozdarskih storitev

Metodologija za ocenjevanje izvajalcev del bo sestavljena iz avtomatizirane ocene formalne ustreznosti izvajalca gozdarskih del na podlagi osnovnih (primarnih) virov podatkov o poslovnih subjektih, ki jo bomo nadgradili z neodvisno strokovno oceno ustreznosti poslovnega subjekta za opravljanje določenih gozdarskih del, po principu kategorizacije nastanitvenih obratov (s kategorijami/zvezdicami). V sklopu razvoja neodvisne kategorije bomo določili obdobje veljavnosti take kategorije in postopke nenapovedanih kontrol za preverjanje doseganja podeljene kategorije. Glavno vodilo pri oblikovanju metode bo neodvisnost kategorije, možnost pridobitve kategorije za različno velika podjetja in upoštevanje kriterijev, ki so ključni za kakovostno izvedbo del v gozdovih in lahko uporabniku storitev pomaga pri končni izbiri izvajalca.

Poleg kategorije izvajalca gozdarskih del bo razvita tudi metoda za neposredno rangiranje kakovosti opravljenih storitev s strani naročnikov. Povprečni rang pridobljen s strani uporabnikov storitev bo objavljen poleg pridobljenih kategorij (prvotne kombinirane ocene) izvajalca. Range bomo pridobili za tiste izvajalce del, ki bodo v času trajanja projekta prostovoljno vstopili v sistem pridobitve neodvisne strokovne ocene, za kar bo izdelan in uporabljen poseben vprašalnik za naročnike konkretnih storitev. Dodatno bomo preučili možnosti rangiranja izvajalcev del s strani naročnikov storitev neposredno na spletnem informacijskem sistemu (portalu). Za zagotavljanje verodostojnost ocenjevalca določenega izvajalca bomo vzpostavili mehanizme za preprečevanje zlorab spletnega informacijskega sistema "MojGozdar.si".

Razvite metode bomo osrednji del spletno informacijskega sistema "MojGozdar.si". Z razvojem osnovnih gradnikov spletnega informacijskega sistema bomo stremeli k dejstvu, da je glavna dodana vrednost predlaganega projekta spletno mesto, ki bo zagotavljajo osnovo za vključvanje vseh ciljnih skupin uporabnikov. Za potrebe vzpostavitve in vzdrževanja informacijskega sistema tekom celotnega trajanja projekta skrbi podjetje Arctur d.o.o., člani projektne skupine pa bodo skrbeli za vsebinsko ustreznost razvitih aplikacij.

Pri testiranju spletnega informacijskega sistema "MojGozdar.si" bomo vzpostavili povratno zanko in na podlagi rezultatov testiranja pripravili in izvedli izboljšave, pri tem pa aktivno vključevali različne nivoje uporabnikov. Že pred začetkom testnega obdobja bomo zagotovili mrežo potencialno zainteresiranih uporabnikov, ki bodo pilotno vključeni v spletni informacijski sistem "MojGozdar.si". Testiranje bo prilagojeno predlaganim tehničnim rešitvam in prilagojeno posameznemu uporabniškemu nivoju (izvajalci del, najemniki storitev...). Testna podjetja bodo izbrana tako, da bodo različna tako po velikosti kot tudi po spektru dejavnosti, ki jih opravljajo. Izbrana podjetja, ki se bodo strinjala s testnim ocenjevanjem, bodo pri razvoju metod aktivno sodelovala.

Za prepoznane deležnike bo v začetnem obdobju projekta izvedena delavnica za predstavitev spletnega informacijskega sistema in za zbiranje pričakovanj deležnikov. Glavne rezultate bomo predstavili na zaključni konferenci, na kateri bo predstavljen tako proces nastajanja kot testno obdobje, izboljšave ter njena končna podoba in funkcionalnost.


Kdo smo?

Ekipa je sestavljena iz razvojno-raziskovalnega dela, ki ga sestavljajo raziskovalci zaposleni oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta Slovenije ter zaposleni na katedri za gozdno tehniko in ekonomiko oddelka za gozdarstvo na Biotehniški fakulteti. Pri projektu MojGozdar.si vso tehnično podporo in koordinacijo tehničnega dela izvedbe projekte izvaja podjetje Arctur d.o.o. iz Nove Gorice.


logo-gis-bf


Člani projektne skupine (Gozdarski inštitut Slovenije)

 
Marjan Dolenšek, raziskovalec
Marjan Dolenšek, raziskovalec
Tina Jemec, raziskovalka
Tina Jemec, raziskovalka
Špela Ščap, raziskovalka
Špela Ščap, raziskovalka
 
 
Darja Kocjan, raziskovalka
Darja Kocjan, raziskovalka
Nike Krajnc, vodja projekta
Nike Krajnc, vodja projekta
Mirko Baša, raziskovalec
Mirko Baša, raziskovalec
 
 
Peter Prislan, raziskovalec
Peter Prislan, raziskovalec
Kristina Sever, raziskovalka<br />
Kristina Sever, raziskovalka
Matevž Triplat, raziskovalec
Matevž Triplat, raziskovalec
 
 
Nina Škrk, raziskovalka
Nina Škrk, raziskovalka
 

Člani projektne skupine (Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire - Biotehniška fakulteta)

 
Janez Krč
Janez Krč
Anton Poje
Anton Poje
Matevž Mihelič
Matevž Mihelič
 
 
Vasja Leban
Vasja Leban
     

Projekt financira


Projekt (V4-1615) Sistem ocenjevanja kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu, po javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri! v letu 2016, financirata Ministerstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (70%) ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (30%).

MKGP-logo-400px
ARRSLogo_2016-400px