Projekt eGOZD

eGOZD – Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo

Trajanje projekta

1. avgust 2020 - 31. julij 2023

Celotna vrednost projekta

347.222,86 €

Vodilni partner

Gozdarski inštitut Slovenije

Projektni partnerji

Zavod za gozdove Slovenije

RACE KOGO d.o.o.

Arctur d.o.o.

Zveza lastnikov gozdov

Slovenije

Jure Čas

Sara Berglez Zajec

Srečko Bricman

Leopold Pustinek

Marjana Vošner

Agrarna skupnost Čezsoča

Darko Prezelj

Janez Benedičič

 

Zakaj ta projekt?

 • Kmetijskim gospodarstvom izpolnjevanje administrativnih ovir za doseganje standardov trenutne kmetijske politike predstavlja dodatno delo in zadolžitve, ki bremenijo izvajanje osnovne dejavnosti.
 • Zavod za gozdove Slovenije razpolaga z gozdnogospodarskimi načrti za širša območja, pomanjkljivost trenutne oblike načrtovanja pa je pomanjkanje specifičnih načrtov za posesti na kmetijskem gospodarstvu in pri lastnikih gozdov.
 • Kmetijska gospodarstva in nasploh lastniki gozdov v Sloveniji se ne povezujejo na področju trženja lesnih izdelkov ali skupnega nastopa na trgu.

 

Opis projekta

Projekt stremi k uvajanju elektronskega poslovanja na izbranih kmetijskih gospodarstvih v slovenskem prostoru. V Sloveniji delujejo vsi členi gozdno-lesne verige, vendar je učinkovitost povezav ter optimalnost delovanja nujno izboljšati. Neizkoriščene priložnosti vidimo predvsem v povezovanju znotraj posameznih členov in predvsem med členi verige. Projekt bo ponudil nove in poenostavljene možnosti načrtovanja, spremljanja in izvedbe del ter tako prispeval k učinkovitejšem gospodarjenju z gozdovi v lasti kmetijskih gospodarstev.

 

Namen in cilj projekta

Glavni namen projekta je dvig stopnje digitalizacije na področju učinkovitega in ekonomsko vzdržnega gospodarjenja z gozdovi in tako neposredno vplivati na dvig produktivnosti in dodane vrednosti v celotni gozdno-lesni proizvodni verigi.

Glavni cilj projekta je digitalizacija in razbremenitev birokratskih bremen kmetijskih gospodarstev z namenom optimizacije gozdno-lesnih verig ter intenziviranja gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. 

 

Pričakovani rezultati

Rezultati projekta se nanašajo na razvoj novih praks poslovnih modelov, kot tudi na učinkovitejše trženje izdelkov. Rezultati projekta bodo:

 • Nadgradnja spletnega informacijskega sistema MojGozdar za vzpostavitev modernih informacijsko komunikacijskih tokov.
 • Spletno orodje za pripravo interaktivnega posestnega načrta. Spletno orodje bo nudilo podporo za zbiranje informacij na terenu ali neposredno od akterjev vključenih v gozdno lesno pridelovalno verigo.
 • Spletna tržnica, kjer bi lahko lastniki tržili vrednejši les ali iskali dolgoročne pogodbe s kupci gozdnih lesnih sortimentov v primeru večjih količin lesa (npr. dolgoročna pogodba za odkup količin predvidenih s posestnim načrtom).

 

Povezave

Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP): https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

 

prp-eu-slo-vektor_program_razvoja_podeželja_logo_logotip (4)

 


Člani projektne skupine (vodilni partner Gozdarski inštitut Slovenije)

 
Matevž Triplat, vodja projekta
Matevž Triplat, vodja projekta
Nike Krajnc
Nike Krajnc
Jaša Saražin
Jaša Saražin
 
 
Urban Žitko
Urban Žitko
Tina Jemec
Tina Jemec
Marjan Dolenšek, raziskovalec
Marjan Dolenšek, raziskovalec
 
 
Martin Jež
Martin Jež
Amina Gačo
Amina Gačo
Vasja Kavčič
Vasja Kavčič
 
 
Špela Ščap, raziskovalka
Špela Ščap, raziskovalka
Darja Kocjan, raziskovalka
Darja Kocjan, raziskovalka
   

Člani projektne skupine (Ostali partnerji)

  Darko Pristovnik, Zavod za gozdove Slovenije Ana Rep, Zavod za gozdove Slovenije Luka Zajec, RACE-KOGO d.o.o.  
  Metka Špacapan, Arctur Marjan Hren, Zveza lastnikov gozdov Slovenije Mihael Koprivnikar, Zveza lastnikov gozdov Slovenije  

Video navodila za uporabnike

Navodila za uporabnike

uporabniška-navodila-MojGozdar.pdf

Uporabni rezultati projekta eGOZD

Priloga-2-Proizvodni procesi - eGOZD – Porocilo.pdf

Priloga-3-eGOZD-Strokovne podlage-nadgradnje-faza-I-FINAL.pdf

Priloga-4-Strokovne podlage za razvoj posestnega nacrta eGOZD.pdf

Priloga-5-Strokovne podlage za razvoj elektronske trznice.pdf

Priloga-9-eGOZD-digitalna-stragtegija-final.pdf

Priloga-10-eGOZD-Analiza izvedljivosti prenosa v prakso-final.pdf

Bronasto-priznanje.pdf

 

Razširjanje rezultatov in prenos znanja projekta eGOZD

Predstavitveni letaki:

7a Točka Race Kogo Letaki.pdf

Objave v strokovnih ali znanstvenih publikacijah:

Seznam izvedenih predavanj:

 • 30.3.2021: Kmetijska in gozdarska vozila na cesti
 • 31.3.2021: Aktualne teme v gozdarstvu
 • 1.4.2021: Kmetijska in gozdarska vozila na cesti
 • 2.6.2021: Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo
 • 22.9.2021: Udeležba na participativni delavnici ZGS OE SG
 • 24.9.2021: Regijsko srečanje podjetnikov in srečanje podpornega okolja za podjetništvo iz Koroške regije na Kopah
 • 28.9.2021: Spletna delavnica RRA koroška in MRA
 • 20.10.2021: Spletna delavnica RRA koroška in MRA
 • 1.4.2022: Delavnica za deležnike gozdno-lesne verige Bio4Eco v organizaciji ZGS. 20.-24.8.2022: Udeležba na AGRO- Živilski sejem, Gornja Radgona
 • 27.10.2022: Delavnica za strokovnjake Območna enota Brežice
 • 6.1.2023: Predstavitev lastnikom gozdov Sopota- Laško
 • 26.1.2023: Spletna delavnica za strokovnjake ZGS
 • 3.3.2023 Skupščina DLG Vrhe Vremščica
 • 10.3.2023: FORESTA LEGNO FVG: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE
 • 23.3.2023: Redna letna skupščina Zveze lastnikov gozdov
 • 22.06.2023: Novo razvita digitalna orodja za učinkovitejše upravljanje z gozdom

Povezave za predstavitev na EIP dogodkih:

Televizijski prispevek:

https://365.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174856056

Radijski prispevek:

RadioGorenc_17.3.21_mojGozdar.mp3